Saturday, November 11, 2006

White Fence


9Nov2006 128, originally uploaded by ShellyS.