Monday, November 19, 2007

On Skates


IMG_6862, originally uploaded by ShellyS.