Monday, December 24, 2007

Foggy Day, Hazy Night


Foggy Day, Hazy Night, originally uploaded by ShellyS.